psd1

"ร่วมใจพัฒนาสถานที่บริเวณบ้านพักและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม"

timeline 20180219 171823

"ร่วมใจพัฒนาสถานที่บริเวณบ้านพักและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม"

 page

                 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด "ร่วมใจพัฒนาสถานที่บริเวณบ้านพักและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม" ด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างแข็งขันทำให้สามารถจัดระเบียบและทำความสะอาดสถานที่ได้กว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่

 

120586894