psd1

ประชุม "หารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561"

timeline 20180207 173112

ประชุม "หารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561"

 page

                    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าประชุม "หารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561" ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานในระดับพื้นที่

 

120586894