psd1

"การจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

timeline 20180206 210559

"การจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

 page

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม "การจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)โพธิ์ไทร หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์โทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894