psd1

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวในห้องปฏิบัติการ"

timeline 20180202 194427

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวในห้องปฏิบัติการ"

 page

                                      วันที่ 30 มีนาคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวในห้องปฏิบัติการ" ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร

 

120586894