psd1

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าว และการแปรรูปเกษตร/อินทรีย์สมัยใหม่สู่ตลาดสากล"

9972

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าว และการแปรรูปเกษตร/อินทรีย์สมัยใหม่สู่ตลาดสากล"

 page

                       วันที่ 25-26 มกราคม 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าว และการแปรรูปเกษตร/อินทรีย์สมัยใหม่สู่ตลาดสากล" ภายใต้กิจกรรมอบรมหลักสูตรด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าวและการเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเกษตรอินทรีย์ โดยมีการสร้างมูลค่าที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อการส่งออกตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 ราย

 

120586894