psd1

"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

9611

"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

page

                          วันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เข้าประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มีการเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

 

120586894