psd1

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561"

timeline 20180117 194733

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(นาแปลงใหญ่) ปี 2561"

 page

                      วันที่ 15-17 มกราคม 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561" โดยได้รับเกียรติจาก นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และมีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา รวม 241 ราย

 

120586894