psd1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการผลิต และการตลาดแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบการ ปี 2560"

timeline 20180117 194903

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการผลิต และการตลาดแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบการ ปี 2560"

 page

            วันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ   "การจัดทำแผนการผลิต และการตลาดแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบการ ปี 2560" จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ปี 60 และปี 61 รวม 168 ราย จาก 14 แปลง ในพื้นที่ชลประทาน เข้าประชุม

 

120586894