psd1

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง)" ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

timeline 20180115 170622

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง)"  ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 page

                   วันที่ 15 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง)"  ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังการทำนาช่วยเพิ่มรายได้ และบำรุงดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

 

120586894