psd1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุบลราชธานี"

timeline 20180112 170157

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุบลราชธานี"

 page

         วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุบลราชธานี" ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

page2

 

120586894