psd1

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลืองและถั่วเขียว)"

timeline 20180109 173304

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลืองและถั่วเขียว)"

 page

                          วันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลืองและถั่วเขียว)"  ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาพิน และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังการทำนาช่วยเพิ่มรายได้ และบำรุงดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2561

 

120586894