psd1

ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการประชุม "รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัด ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง"

timeline 20171229 183837

ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการประชุม "รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัด ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง"

 page

                            วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะ ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการประชุม "รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัด ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากางจังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894