psd1

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง) พันธุ์เชียงใหม่ 60 สำหรับไปใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

timeline 20171228 160635

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง) พันธุ์เชียงใหม่ 60 สำหรับไปใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร                                 แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

timeline 20171228 160638

                 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง) พันธุ์เชียงใหม่ 60 สำหรับไปใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ให้กับนายเกรียงไกร จันทร์เพ็ง ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 34 กระสอบ น้ำหนัก รวม 1,020 กิโลกรัม ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วดังกล่าวผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีสนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 130 ตัน ถั่วเหลือง 84.6 ตัน และถั่วลิสง 20 ตัน รวมทั้งสิ้น 234.6 ตัน

 

120586894