psd1

ร่วมจัดนิทรรศการใน "งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561"

timeline 20171227 154222

ร่วมจัดนิทรรศการใน "งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561"

 page

                             วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการใน "งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561" ซึ่งมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 รวม 10 วัน การจัดนิทรรศการในครั้งใน ประกอบด้วย การจัดแสดงพันธุ์ข้าวและลักษณะประจำพันธุ์ 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กข15 พันธุ์กข 6 และเทคโนโลยีการลดต้นทุนผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง

 

120586894