psd1

ร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมข้าวเพื่อประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2560/61

timeline 20171226 184126

"ร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมข้าวเพื่อประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2560/61"

 page

                 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมข้าวเพื่อประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงพาณิชย์

 

120586894