psd1

ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560"

timeline 20171222 175923

ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560"

 page

                          วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ภวภูตานนท์ เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าประชุม "คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560" โดยมี รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้น "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" มีการจัดนิทรรศการ  กิจกรรมบริการวิชาการ ออกร้าน ประกวดแข่งขัน การแสดงที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 

120586894