psd1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" และนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยากาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้เรื่องข้าว

timeline 20171204 201841

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" และนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยากาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้เรื่องข้าว

 page

                           วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" และนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยากาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้เรื่องข้าว โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายข้าวสาร และผลิตภัณฑ์จากข้าวใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894