psd1

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61

timeline 20171129 150227

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61

page

                วันที่ 27-30  พฤศจิกายน 2560 นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

120586894