psd1

ประวัติหน่วยงาน

111233 

       จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เดิมชื่อ "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี" สังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมการส่งเสริมการเกษตร ในปี 2527 ได้รับเงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (Overseas Economic Co-operation Fund : OECF) จำนวน 57 ล้านบาท
       ปี 2543-2545 ได้รับงบประมาณ 74 ล้านบาท ดำเนินงาน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช ระยะที่ 2" เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 เท่าตัว (2,000 ตัน/ปี เป็น 4,000 ตัน/ปี) โดยมี : โรงงาน 1 โรง โรงเก็บ 4 โรง โรงจอดรถ 1 โรง
       ต่อมาในปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ขยายเม็ดพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี" สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร และในปี 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี" สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี" สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
       จนถึงปัจจุบัน รวมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประมาณ 131 ล้านบาท

                                 120586894