King10

750ss

405606

banner60 64

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

"การสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" และนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยากาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560"

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61

อ่านต่อ

ประชุม "จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา 

อ่านต่อ

นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมการข้าว ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ และเป็นประธานในการ "ประชุมและดูงานกรมการข้าว"

อ่านต่อ

ต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงข้าวคุณภาพ GAP"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนจัดซื้อ"

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1"

อ่านต่อ

นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม "ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตข้าวในแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ"

อ่านต่อ

" โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium Grade) ปี 2561"

อ่านต่อ

"ตรวจสอบความสะอาดของโรงงานก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว ฤดูฝน ปี 2560"

อ่านต่อ

"การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560"

อ่านต่อ

"ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนา"

อ่านต่อ

" ดำเนินการจ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2560 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ "

อ่านต่อ

"แนวทางการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

อ่านต่อ

ร่วมงาน "ผู้ว่าฯ พาลงแขกเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง"

อ่านต่อ

"ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ในการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ (รายแปลง) ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยมีท่านกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจงานงวดที่ 3

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตข้าวในแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่"

อ่านต่อ

"คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพเเปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2560 อย่างเป็นทางการ"

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ในคณะกรรมการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ

อ่านต่อ

  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต) ลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61

อ่านต่อ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(พายุเซินกา) ในจังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

โครงกาาร Smart Farmer จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560...

อ่านต่อ

"ประชุมเกษตรกรให้ความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/2561...

อ่านต่อ

"จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ" ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านแสนคำ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง...

อ่านต่อ

"ร่วมถวายเพลพระนวกะ จำนวน 80 รูป ซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)  ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการในสังกัด รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์...

อ่านต่อ

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ และแผนกกสิกรรมป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์...

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ณ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง และตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"วันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2559 (ระยะออกดอก)" ณ แปลงขยายพันธุ์ข้าวเกษตรกรบ้านไร่ขี และบ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ...

อ่านต่อ

การเรียนรู้เรื่อง "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานรณรงค์ส่งเสริมควบคุมการระบาดศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ตำบลหนองเหล่า บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2559... 

อ่านต่อ

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ...

อ่านต่อ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

อ่านต่อ

จุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2559

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

psd1


             Iconriceข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560   Iconrice

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ คงคลัง(ตัน) ราคา/กก. ราคา/กระสอบ
พร้อมจำหน่าย

  กข6

ขยาย

0

21

525

กุมภาพันธ์ 2561

  กข15

ขยาย

0

21

525

มกราคม 2561

  ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย 0 21 525 มกราคม 2561

  ขาวดอกมะลิ 105
  (ไม่คลุกสารเคมี)

ขยาย
จำหน่าย

0
0
21
20
525
500
มกราคม 2561
มกราคม 2561

 ya1icon new1 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ >คลิก<  ya1

   หมายเหตุ :    1. บรรจุเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ 
                       2. ผู้สนใจสามารถสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่...
        
                   โทร.045-312592 ต่อ 104 หรือ LineID : taladmaledubon
                           และ Email : Ubn_rsc@rice.mail.go.th 
                       3. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์ม << ใบสั่งจอง/สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                                      

 

 

Prev Next

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

26-07-2017 Hits:40 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่องประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

20-07-2017 Hits:42 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

22-08-2016 Hits:62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบาย…

22-08-2016 Hits:36 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำและงานบริการบำรุงรักษาตึกหรืองานบริการซ่อมบำรุงตึก โดยวิธี (e-bidding)...

Read more

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารเคมี

22-08-2016 Hits:30 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

สอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร 2557

22-08-2016 Hits:21 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

งานจัดซื้อจัดจ้าง

22-08-2016 Hits:20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด icon click

 

paper1

ya1