ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงตลาดข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2564/65

อ่านต่อ

การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

อ่านต่อ

การสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศุนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

อ่านต่อ

อบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย

อ่านต่อ

ประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ปี 2564 และวางแนวทางการผลิตเมล็ดข้าวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 จำนวน 4,250 กิโลกรัม ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 8,325 กิโลกรัม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ท้องถิ่นทุรกันดาร) ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมติดตามผลการจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูถัดไปของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

อ่านต่อ

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร บ้านเดื่อยไก่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ เรื่อง “เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว”

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บกระสอบปอ ฤดูฝน ปี 2563 คืนจากเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2563/64

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ออกพื้นที่เพื่อบันทึกวิดีโอนำเสนอการประเมินศักยภาพและคัดเลือกชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2563/64

อ่านต่อ

"เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว" บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับประชาชนทั่วไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2563/2564 ของผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource)

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ​ วันดินโลก​ 5 ธันวาคม​ 2563​ World Soil Day

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563

อ่านต่อ

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธ์ุขยายและชั้นพันธ์ุจำหน่าย

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญ​ตักบาตร​และพิธีเปิดงาน “ เทศกาลข้าวใหม่ปลามันอุบลราชธานี ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ​ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2564​

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรับรองระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) และการเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนจัดซื้อ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ออกติดตาม สำรวจข้อมูลด้านการผลิต จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา​ ทบทวนและปรับปรุง​ เป้าหมาย​ กลยุทธ์​ ผลผลิต/โครงการ​ กิจกรรม​ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว​ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม​เกษตร​แบบแปลงใหญ่​ นาแปลงใหญ่​ ปี​ 2564

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำและตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช (แปลงสำรองพันธุ์) ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

พิธีลงนาม MOU การรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตข้าวที่ยั่งยืน โรงสี และบริษัทโอแลม (ประเทศไทย) จำกัด โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย ปี 2563

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2563 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

จัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

อบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) ของกลุ่มเกษตรกร โดยกรมการข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินภายนอก(Outsource) ปี 2563

อ่านต่อ

ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

จัดการประชุมติดตามแปลงหลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 

อ่านต่อ

ประชุมทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับเกษตรกร

อ่านต่อ

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่2/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

คัดเลือกระดับภาค​ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง​ Smart​ Farmer ปี 2563

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

อ่านต่อ

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10 และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่1  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควมคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562

อ่านต่อ

ประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

อ่านต่อ

ถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ออกพื้นที่เพื่อติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในของเกษตรกรกลุ่มติดตาม ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP SEED)

อ่านต่อ

ออกติดตามประสานงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 9,820 กิโลกรัม เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

อ่านต่อ

"จัดตั้งจุดบริการชาวนาเคลื่อนที่"

อ่านต่อ

"เปิดจุดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว One Stop Service" บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ  เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับประชาชนทั่วไป เป็นวันแรก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

“สุ่มเมล็ดพันธุ์หลักสำหรับทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 “

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 จำนวน 9,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร กลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว QR Code

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Inclusive Sustainable Rice Landscape in Thailand

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)  กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562

อ่านต่อ

นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุม "เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายนาแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 1/2536"

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามผู้ตรวจประเมินภายนอกในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP SEED จำนวน 3 กลุ่ม

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการซื้อขายข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 62/63 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

อ่านต่อ

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

"โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563"

อ่านต่อ

"ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" 

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการลงพื้นที่เตรียมการจัดงานส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

"เทศกาลข้าวใหม่ ปลามัน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2"

อ่านต่อ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ปี 2563

อ่านต่อ

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรที่ประสบภัย

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63

อ่านต่อ

จัดประชุมเตรียมประเมินความพร้อมเกษตรกรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 และ ปี 2561 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโลโลยี การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ และการผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้น Pre Audit กลุ่มเกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่มใน ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

จัดทำแบบประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร (Pre Audit) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2562

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม" ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับเกษตรกรนาแปลงใหญ่แปลงใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

อ่านต่อ

ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ร่วมจัดอบรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

"เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2562"

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว”

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​

อ่านต่อ

จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และกิจกรรมในแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อง ภายใต้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ความมั่นคง ปี 2561

อ่านต่อ

"การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/ 2561"

อ่านต่อ

"ดำเนินการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1"

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรม"การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านเอกสารระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)ปี 2561

อ่านต่อ

ต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการเยี่ยมเยือนพบปะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

"การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงเกี่ยวเก็บ การเก็บเกี่ยวและการรูปเพิ่มมูลค่า"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ สำรวจโรคแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเกษตรกร พร้อมติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 2561 และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grad) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

อ่านต่อ

"คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"

อ่านต่อ

"เวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ตามกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ฝึกอบรม “หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อ่านต่อ

"เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561"

อ่านต่อ

"ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 26 จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ

"ร่วมตรวจสอบมาตรฐานเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตร ประจำปี 2561 "

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานที่รวบรวม และร้านขายเมล็ดพันธ์ุควบคุมข้าวเปลือก (กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1 )

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"

อ่านต่อ

"เข้าประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลรองอธิบดีกรมการข้าว"

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ต้อนรับนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

สัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว"

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation)

อ่านต่อ

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

"ร่วมใจพัฒนาสถานที่บริเวณบ้านพักและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม"

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0"

อ่านต่อ

ประชุม "หารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561"

อ่านต่อ

"การจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุม "เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวในห้องปฏิบัติการ"

อ่านต่อ

ร่วมใจตัอนรับ นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นวันแรก และแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ รูปคม ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ต่อไป

อ่านต่อ

ประชุม "หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561"

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

"งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

อ่านต่อ

ประชุม "แผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)"

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าว และการแปรรูปเกษตร/อินทรีย์สมัยใหม่สู่ตลาดสากล"

อ่านต่อ

"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561"

อ่านต่อ

ประชุมบูรณาการคณะทำงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการผลิต และการตลาดแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบการ ปี 2560"

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง)"  ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลืองและถั่วเขียว)"

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง...

อ่านต่อ

"ร่วมถวายเพลพระนวกะ จำนวน 80 รูป ซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)  ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

psd1


Iconriceข้อมูล ณ  วันจันทร์  ที่  3 พฤษภาคม2564  Iconrice

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ คงคลัง(กระสอบ) ราคา/กก. ราคา/กระสอบ
พร้อมจำหน่าย

  กข6

ขยาย

0

27

675

8 กุมภาพันธ์64

  กข15

ขยาย

2,240

27

675

8 มกราคม 64

  ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย 17,260 27 675

25 มกราคม 64

 ขาวดอกมะลิ 105
 (ไม่คลุกสารเคมี)
ขยาย

0

27 675 15 เมษายน 64
ขาวดอกมะลิ 105 จำหน่าย 12,300 26 650 15 เมษายน 64

 ya1icon new1 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ >คลิก<  ya1

   หมายเหตุ :  1. บรรจุเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ 
                      2. ผู้สนใจสามารถสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่...
        
                   โทร.045-312592 ต่อ 104 หรือ LineID : taladmaledubon
                           และ Email : Ubn_rsc@rice.mail.go.th 
                        3. ดาวน์โหลด >>แบบฟอร์ม<< ใบสั่งจอง/สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                        4. ดาวน์โหลด >>แบบฟอร์ม<< คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว

                        5. ดาวน์โหลด >>แบบฟอร์ม<< คำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว

 

                                      

 

 

 

Prev Next

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ประกาศผ…

05-11-2563 Hits:6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะ

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี : …

20-10-2563 Hits:7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี : งานจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โ…

18-09-2563 Hits:17 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงา…

09-09-2563 Hits:14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โ…

24-04-2563 Hits:19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้…

17-04-2563 Hits:15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค…

16-04-2563 Hits:16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเ…

28-03-2563 Hits:19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเก…

27-03-2563 Hits:9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเ…

25-03-2563 Hits:15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายน…

03-08-2561 Hits:91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -2-

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ก…

21-01-2561 Hits:156 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  กรมการข้า  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า1

Read more

แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ…

21-12-2560 Hits:107 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

26-07-2560 Hits:171 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่องประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

20-07-2560 Hits:145 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

22-08-2559 Hits:186 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบาย…

22-08-2559 Hits:155 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำและงานบริการบำรุงรักษาตึกหรืองานบริการซ่อมบำรุงตึก โดยวิธี (e-bidding)...

Read more

ประกาศ เรื่องขายทอดพัสดุออกจากบัญชี

22-08-2559 Hits:147 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด icon click

 

paper1

ya1