King10

Insect 009

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับเกษตรกรนาแปลงใหญ่แปลงใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

อ่านต่อ

ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ร่วมจัดอบรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

"เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2562"

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว”

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​

อ่านต่อ

จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และกิจกรรมในแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อง ภายใต้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ความมั่นคง ปี 2561

อ่านต่อ

"การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/ 2561"

อ่านต่อ

"ดำเนินการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1"

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรม"การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านเอกสารระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)ปี 2561

อ่านต่อ

ต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการเยี่ยมเยือนพบปะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

"การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงเกี่ยวเก็บ การเก็บเกี่ยวและการรูปเพิ่มมูลค่า"

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ สำรวจโรคแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเกษตรกร พร้อมติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 2561 และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grad) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

อ่านต่อ

"คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"

อ่านต่อ

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

ต้อนรับและให้บริการเกษตรกรที่มาใช้บริการศูนย์บริการชาวนา โดยเกษตรกรขอรับคำแนะนำ เอกสาร และพันธุ์แหนแดง

อ่านต่อ

ประชุมทางไกลออนไลน์ (web Conference) เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

"เวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ตามกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ต้อนรับ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงษ์เจริญ

อ่านต่อ

"ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ฝึกอบรม “หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อ่านต่อ

"เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561"

อ่านต่อ

"ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 26 จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ

"ร่วมตรวจสอบมาตรฐานเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตร ประจำปี 2561 "

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานที่รวบรวม และร้านขายเมล็ดพันธ์ุควบคุมข้าวเปลือก (กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1 )

อ่านต่อ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

"คนข้าวร่วมใจปลูกต้นไม้" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและสังคม เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน"

อ่านต่อ

"คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด" กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 1"

อ่านต่อ

"รณรงค์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปบงใหญ่) ปี 2561"

อ่านต่อ

"ร่วมจัดฐานเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ในงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561"

อ่านต่อ

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"

อ่านต่อ

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"

อ่านต่อ

"จัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ( Niche Market)"

อ่านต่อ

"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดี 4 จังหวัด อิสานล่าง 2" (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)

อ่านต่อ

" จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

ต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว"

อ่านต่อ

"ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 ไม่คลุกยา จำนวน 4,025 กิโลกรัม กข6 คลุกยา จำนวน 2,325 กิโลกรัม และกข15 ไม่คลุกยา จำนวน 625 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

ตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 จำนวน 12 ตัวอย่าง กข15 จำนวน 62 ตัวอย่าง และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 69 ตัวอย่าง ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

"เข้าประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลรองอธิบดีกรมการข้าว"

อ่านต่อ

ต้อนรับนายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและพปปะเกษตรกร

อ่านต่อ

"ติดตามให้คำแนะนำและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ต้อนรับนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

สัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว"

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation)

อ่านต่อ

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

"ร่วมใจพัฒนาสถานที่บริเวณบ้านพักและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงาม"

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0"

อ่านต่อ

ประชุม "หารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561"

อ่านต่อ

"การจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

ประชุม "เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

อ่านต่อ

เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวในห้องปฏิบัติการ"

อ่านต่อ

ร่วมใจตัอนรับ นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นวันแรก และแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ รูปคม ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ต่อไป

อ่านต่อ

ประชุม "หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561"

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

"งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

อ่านต่อ

ประชุม "แผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)"

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากข้าว และการแปรรูปเกษตร/อินทรีย์สมัยใหม่สู่ตลาดสากล"

อ่านต่อ

"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561"

อ่านต่อ

ประชุมบูรณาการคณะทำงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการผลิต และการตลาดแปลงใหญ่ เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบการ ปี 2560"

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง)"  ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลืองและถั่วเขียว)"

อ่านต่อ

ประชุม "โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2561"

อ่านต่อ

สัมมนา "เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

อ่านต่อ

ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการประชุม "รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัด ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง"

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี (ถั่วเหลือง) พันธุ์เชียงใหม่ 60 สำหรับไปใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร                                 แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการใน "งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561"

อ่านต่อ

"จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 คืนจากสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560"

อ่านต่อ

"ร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมข้าวเพื่อประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี ปีการเพาะปลูก 2560/61"

อ่านต่อ

"จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560"

อ่านต่อ

เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561

อ่านต่อ

สัมมนา "เครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว" ภายใต้ โครงการเฝ้าระะวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560

อ่านต่อ

"การสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช"

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" และนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยากาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม และองค์ความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ประชุม "คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560"

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสต็อกข้าวร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61

อ่านต่อ

ประชุม "จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา 

อ่านต่อ

นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมการข้าว ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ และเป็นประธานในการ "ประชุมและดูงานกรมการข้าว"

อ่านต่อ

ต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

อ่านต่อ

นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม "ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร"

อ่านต่อ

" ดำเนินการจ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2560 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ "

อ่านต่อ

"แนวทางการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

อ่านต่อ

ร่วมงาน "ผู้ว่าฯ พาลงแขกเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง"

อ่านต่อ

"ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ในการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ (รายแปลง) ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยมีท่านกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจงานงวดที่ 3

อ่านต่อ

"ลงพื้นที่สุ่มวัดผลผลิตข้าวในแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่"

อ่านต่อ

"คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพเเปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2560 อย่างเป็นทางการ"

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ในคณะกรรมการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ

อ่านต่อ

  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต) ลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61

อ่านต่อ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(พายุเซินกา) ในจังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ" ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านแสนคำ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง...

อ่านต่อ

"ร่วมถวายเพลพระนวกะ จำนวน 80 รูป ซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)  ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการในสังกัด รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์...

อ่านต่อ

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ และแผนกกสิกรรมป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์...

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ณ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง และตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ...

อ่านต่อ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560

อ่านต่อ

จุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2559

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

psd1


             Iconriceข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562   Iconrice

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ คงคลัง(กระสอบ) ราคา/กก. ราคา/กระสอบ
พร้อมจำหน่าย

  กข6

ขยาย

0

21

525

กุมภาพันธ์ 2562

  กข6 จำหน่าย 0 20 500

กุมภาพันธ์ 2562

  กข15

ขยาย

0

26

650

กุมภาพันธ์ 2562 

  ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย 0 26 650

กุมภาพันธ์ 2562

 ขาวดอกมะลิ 105
 (ไม่คลุกสารเคมี)
ขยาย

0

26 650 กุมภาพันธ์ 2562
ขาวดอกมะลิ 105 จำหน่าย 0 25 625 กุมภาพันธ์ 2562

 ya1icon new1 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ >คลิก<  ya1

   หมายเหตุ :    1. บรรจุเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ 
                       2. ผู้สนใจสามารถสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่...
        
                   โทร.045-312592 ต่อ 104 หรือ LineID : taladmaledubon
                           และ Email : Ubn_rsc@rice.mail.go.th 
                       3. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์ม << ใบสั่งจอง/สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                                      

 

 

Prev Next

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายน…

03-08-2561 Hits:49 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -2-

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ก…

21-01-2561 Hits:124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  กรมการข้า  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า1

Read more

แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ…

21-12-2560 Hits:86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเ…

18-12-2560 Hits:65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

26-07-2560 Hits:144 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่องประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

20-07-2560 Hits:123 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560...

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

22-08-2559 Hits:159 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...

Read more

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบาย…

22-08-2559 Hits:126 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ประกวดราคางานจ้างบริการก่อสร้างระบบระบายน้ำและงานบริการบำรุงรักษาตึกหรืองานบริการซ่อมบำรุงตึก โดยวิธี (e-bidding)...

Read more

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารเคมี

22-08-2559 Hits:105 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

สอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร 2557

22-08-2559 Hits:100 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี - avatar ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Read more

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด icon click

 

paper1

ya1